Wet & Regelgeving

WIK (Wet Incassokosten)

Tot 1 juli 2012 was de Wet Rapport Voorwerk II van toepassing op de incassopraktijk. Sinds 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht, namelijk de Wet Incassokosten (WIK). Deze wet heeft als doel om consumenten te beschermen tegen (te) hoge incassokosten en is van toepassing op al uw vorderingen op particulieren waarbij de debiteur na 1 juli 2012 in verzuim is. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende staffel:

WIK Staffel
Hoofsom (excl. rente) Percentage
Over de eerste 2.500 euro 15% Minimaal 40 euro
Over de volgende 2.500 euro 10%
Over de volgende 5.000 euro 5%
Over de volgende 190.000 euro 1%
Over het meerdere 0.5% Maximum 6.775 euro

Wanneer noemt u incassokosten op de factuur?

Voordat er incassokosten bij de debiteur in rekening kunnen worden gebracht, dient u een laatste aanmaning te versturen. Deze moet aan de volgende eisen voldoen:

De debiteur dient gewaarschuwd te worden voor incassokosten; De incassokosten moeten tot op de cent nauwkeurig in de brief zijn verwerkt (aan de hand van bovenstaande WIK staffel); De incassokosten kunnen 14 dagen na het versturen van de laatste aanmaning daadwerkelijk in rekening worden gebracht.

>> Download hier de excel incassocalculator

WIK (Wet Incassokosten) in English (Law on Collection Costs)

Based on the Law on Regulation of Extrajudicial Collection Costs (WIK) and the associated Decree, the extrajudicial collection costs are being calculated as of July 1st 2012 according to a graduated scale and these costs have been limited. The objective of the Law is to protect consumers and sole proprietors against unreasonably hight collection costs.

  • 15% of the amount of the principal sum of the claim on the first €2.500,00 of the claim with a minimum of €40,00;
  • 10% of the amount of the principal sum of the claim on the next €2.500,00 of the claim;
  • 5% of the amount of the principal sum of the claim on the next €5.000,00 of the claim;
  • 1% of the amount of the principal sum of the claim on the next €190.000,00 of the claim;
  • 0.5% on the excess amount of the principal sum with a maximum of €6.775,00.

As of when do these rates apply?

The Law on Collection Costs and the associated Decree (WIK) entered into force as of July 1st 2012. The regulation applies to claims that should have been paid after July 1st 2012. The date of the invoice is therefore not decisive: it concerns the date on which the payment default has occured. If default was already of application prior to July 1st 2012, the compensation for the collection costs will be calculated according to the law applicable prior to that date (July 1st).

Do you immediately have to pay collection costs the moment the expiration date has lapsed?

Not when it involves a consumer claim. One first has to send you a reminder without costs (the so-called 14-days letter) in which you will be given the opportunity to still pay the amount due within 14 days. This reminder must include the consequences of the failure to pay, including the compensation for the collection costs.

Can other costs be charged in addition to collection?

No, that is not allowed. Charging costs under another name (administrative costs, file expenses) is not allowed.

Does the Law on Regulation of Extrajudicial Collecion Costs (WIK) also apply to corporate claims?

This statutory regulation falls under directory law for corporate claims. That means it is allowed to deviate from the statutory regulation. The legal maximum compensation for the collections costs is of application, unless parties agree to devaite thereof.

Wettelijke rente

Wettelijke rente is de rente die een schuldeiser volgens de wet kan vorderen van een schuldenaar die nalatig is in het voldoen van een geldsom.

Partijen kunnen echter ook in hun overeenkomst of algemene voorwaarden vastleggen dat bij te late betaling een vooraf vastgelegd rentepercentage verschuldigd wordt. Als zij dat hebben gedaan dan is die contractuele rente verschuldigd, en niet de wettelijke rente. In de praktijk zal de contractuele rente hoger zijn dan de wettelijke rente.

Sinds 1 december 2002 bestaan twee soorten wettelijke rente:

Wettelijke rente voor handelstransacties: 8,25 % per 1 januari 2014

Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties tussen ondernemingen en overheidsinstanties of tussen ondernemingen en overheidsinstanties onderling (handelstransacties). Meer informatie >>

Wettelijke rente voor consumententransacties: 3 % per 1 juli 2012

Dit is de wettelijke rente die van toepassing is op alle transacties waarbij een particulier of consument is betrokken (niet-handelstransacties). Meer informatie >>

Wat is een derdenrekening

Een derdenrekening, is een bankrekening voor gelden die toekomen aan derden. Het betreft altijd een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde. De derdenrekening wordt gebruikt door personen en bedrijven die namens anderen gelden ontvangen. Bijvoorbeeld banken, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en bewindvoerders.

Iedere storting op de derdenrekening geeft de uiteindelijke begunstigde recht op een aandeel in het totale saldo van de derdenrekening. Derdenrekeningen genieten wettelijke bescherming, wat er op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag gelegd kan worden, ook niet in geval van faillissement, zodat er garantie is dat de gelden daadwerkelijk in handen zullen komen van de rechthebbende(n).

Derdenrekeningen worden gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren, of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. Een gerechtsdeurwaarder zal in de executie-fase alle gelden op zijn derdenrekening laten storten. Vanaf de derdenrekening wordt het vervolgens overgemaakt naar de opdrachtgever.